НОВИНИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 34 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
от „МИСТРАЛ ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 175356876 в качеството на администратор на лични данни

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
бяхме уведомени за инцидент свързан с теч на лични данни от платформата на наш партньор (оператор на лични данни), с който имаме договорни отношения!

1. Предполагаемо естество на нарушението
След направена проверка, считаме, че нарушението се изразява в нарушение на поверителността на данните, настъпило в резултат на нерегламентиран достъп до брокерския интерфейс, който използваме на наш партньор.

2. Засегнати субекти
От нарушението са засегнати застраховани лица по поддържани от нас застрахователни договори.
Засегнатите записи на лични данни могат да включват въведената от нас информация в брокерския интерфейс за справки по сключени застрахователни полици и по-точно: три имена, ЕГН, адрес на застрахованите лица, телефон за връзка, предмет и обект на застрахователната полица.
Данните за точния брой на засегнатите от нарушението лица и приблизителния брой засегнати записи на лични данни към момента не е известен.

3. Лице за контакт на фирмата
Цветомир Идов – Управител
Тел: 0878 590 580
Mail: idov@mistralgroup.bg

4. Евентуални последици от нарушението
Предвид характера на достъпената информация, считаме, че е възможно да се породи риск за злоупотреба с лични данни на потребителите на застрахователни услуги.

5. Мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни.
За справяне с нарушението на сигурността на личните данни сме предприели технически и организационни мерки, както следва:

1) Уведомени са компетентните органи в т.ч. Комисия за защита на личните данни, ГДБОП, Прокуратура и т.н.
2) Подменени са паролите на всички потребители в платформата
3) Активиран е модул за заключване на потребители за определен период от време при 5 неправилни опита за въвеждане на парола.
4) Активирана е двуфакторна автентикация на всички потребители.

Оставаме в готовност от допълнително съдействие и за незабавно информиране, в случай че е налице допълнителна информация по случая.