Видове застраховки

 • Автомобилни –автомобилното застраховане заема основен дял от общото застраховане и има широко обществено познаване на продуктите, обусловено от задължителния характер на застраховката „Гражданска отговорност“, както и от опита на лицата при щети с МПС отнесен към Каско застраховките. Структурно определяме следните видове автомобилни продукти:

  • Автокаско
  • Гражданскаотговорност
  • Злополука на месата в МПС
  • Удължена гаранция
  • Автоасистанс на територията на страната
  • Автоасистанс в чужбина
 • Имуществени – предлагат защита и спокойствие на всеки човек за едни от най-важните неща – дом, офис, предприятие. Покриват широка гама от рискове – пожар, природни бедствия и аварии, кражба, отговорности.

  • Домашно имущество
  • Търговски обекти и офиси
  • Индустриален пожар
  • Електронно оборудване
  • Строително – монтажни рискове
 • Застраховки на отговорности – с договора за застраховка “Професионална отговорност” Застрахователната компания се задължава да покрие регламентираната в действащото законодателство отговорност на Застрахования за обезщетение на вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения.
  Застраховката покрива професионалната отговорност на Застрахования по писмени претенции на увредените лица за причинените им вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор.
  Могат да се определят следните видове:

  • Нотариуси;
  • Адвокати;
  • Митнически органи;
  • Експерт-счетоводители и финансови одитори;
  • Медицински персонал;
  • Работодателя;
  • Застрахователни брокери и агенти;
  • Туроператор;
  • Хотелиер;
  • Учители и възпитатели;
  • Синдици;
  • Частни съдебни изпълнители;
  • Геодезисти и оценители;
  • Участниците в проектирането и строителството;
  • Притежатели на огнестрелно оръжие;
 • Транспортни застраховки– свързани са с превоза на стоки и услуги и свързаните с тях материални интереси. Осигуряват защита на товарите и превозвачите. Засягат всички видове транспорт – авиационен, морски и сухопътен.
  Видове:

  • Карго
  • Отговорност на превозвача (ЧМР)
  • Авиационни застраховки
  • Застраховки на плавателни съдове
 • Застраховки Злополука – имат за обект човека и негова основна задача е да подпомогне застрахования, когато неговото здраве и работоспособност са нарушени. Застрахователните покрития най-често са свързани с последствията от злополука и някакво заболяване. Видовете застраховки злополука:

  • Обща застраховка Злополука
  • Злополука на кредитополучател
  • Злополука на гости на хотели
  • Злополука на туристи
  • Злополука на спортисти
  • Трудова злополука
  • Злополука на учащи
  • Злополука на посетителите на културни и развлекателни мероприятия
 • Селскостопански застраховки:

  • Земеделски култури застрахователно решение срещу загуби на селскостопански култури, насаждения и реколтата от тях, причинени от природни бедствия
  • Животни – осигурява необходимото застрахователно покритие срещу загуби при смърт или унищожаване на животни, птици, риби и кошери с пчели от злополуки, заразни и незаразни болести, клане по необходимост.
 • Финансови рискове:

  • Кредити – Застраховат се вземанията на български финансови институции (банки), представляващи дьлжими погасителни плащания от страна на български юридически или физически лица, във връзка с отпуснати от застрахования банкови кредити.
  • Гаранции – Застрахова се риска от финансови загуби и/или допълнителни разноски във връзка с плащания по посочен в застрахователната полица пряк или непряк гаранционен договор (гаранция).
  • Разни финансови рискове – Застраховките покрива финансова загуба, произтичаща от различни облигационни и търговски правоотношения – договор за продажба (стоков кредит), банкови кредити и гаранции, договори за лизинг и наем. Покрива се финансовия риск на продавача (доставчика), банката кредитор или издател на банковата гаранция, лизингодателя, наемодателя от неплащане на дължими вноски по договори между тях и клиенти – физически и юридически лица
 • Застраховки Живот – застраховките Живот са свързани с най-ценното на човека, а именно неговото здраве. Този вид застраховка дава финансова осигуреност за Вас и Вашето семейство в случаи на неблагоприятни събития. Ако се избере подходящата програма можете да съчетаете застраховката със спестяването на средства. Докато работите и плащате застрахователните си вноски ще ползвате данъчни облекчения. Имате възможност да избирате срока на плащане на вноските – месечни или годишни. Срокът на застраховката е от 5 до 30 години при различните продукти, а валутата – по избор. В зависимост от избора на Застраховател, могат да се обособят няколко основни вида застрахови Живот:

  • Спестовна застраховка ЖИВОТ
  • ЖИВОТ, свързана с инвестиционни фондове
  • Рискова/ комбинирана застраховка ЖИВОТ
  • Детска застраховка ЖИВОТ
  • Застраховка на критични болести, включително като допълнително покритие